Kasy fiskalne 2018 - co się zmieni?

Kasy fiskalne 2018 - co się zmieni?

     W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi konstrukcji nowych kas fi­skalnych tzw. on-line, które trafią do sprzedaży prawdopodobnie po 1 stycznia 2018 roku, oraz wypowiedziami różnych „fachowców”, chcemy Państwu przed­stawić kilka informacji, faktów (obowiązu­jących na dzień 01.06.2017r), które przy­bliżą Państwu nowe rozwiązania.

     Główną funkcjonalnością nowych kas będzie przesyłanie danych o sprzeda­ży na serwer Ministerstwa zwanego Re­pozytorium aczkolwiek ta nazwa może się jeszcze zmienić. Dane te będą wysyłane zgodnie z otrzymanym, indywidualnym harmonogramem podczas Fiskalizacji ka­sy. W trakcie użytkowania kasy harmono­gram ten może ulec zmianie. Z poziomu serwera będzie można zdefiniować, jakie­go typu dane kasa fiskalna będzie wysyła­ła (raporty, paragony itp.) i jak często (raz na dzień, tydzień, miesiąc). Aby spełnić powyższy wymóg wszystkie kasy fiskalne będą musiały mieć możliwość komunikacji z siecią Internet, natomiast nie jest okre­ślone szczegółowo medium, w związku z tym w zależności od przeznaczenia kasy producenci mogą stosować różne rozwią­zania (komunikację LAN, Wi-FI, GPRS, BT).

     Kolejną funkcjonalnością będzie możliwość przesyłania paragonu z kasy fiskalnej do klienta w postaci elektronicz­nej tzw. e-paragon. Klient, aby mógł otrzymywać e-paragony będzie musiał zarejestrować się w serwisie interneto­wym e-paragonów, który nada klientowi indywidualny numer zwany roboczo IDZ. „Kasa fiskalna” przy pomocy tego numeru będzie identyfikowała klienta, co umożli­wi jej przesłanie e-paragonu we wskazane miejsce np. adres mailowy.

     W nowych kasach fiskalnych nie będzie już kopii elektronicznej paragonów fiskalnych przechowywanych na tzw. IND.

     (zwyczajowo karta SD dostępna dla użyt­kownika), pamięć ta została zastąpiona tzw. pamięcią chronioną, która nie będzie dostępna dla użytkownika. W pamięci tej będą przechowywane wszystkie wydruki z kasy z wyłączeniem raportów okreso­wych. Wzrosło również znaczenie pamięci fiskalnej, która oprócz przetrzymywania sumarycznych informacji o sprzedaży bę­dzie również przechowywała wybrane informacje ze wszystkich paragonów fi­skalnych.

     Cały proces fiskalizacji będzie wy­magał aktywnego dostępu do sieci Inter­net, gdyż podczas fiskalizacji kasa będzie musiała zgłosić się do Repozytorium, aby uzyskać numer ewidencyjny. Podczas fi­skalizacji będzie wysyłana również m.in. informacje o serwisie i serwisancie, który do konał fiskalizacji, urzędzie skarbowym.

     Potwierdzenie wykonania przegią- du ustawowego jak również każde uru­chomienia trybu serwisowego będzie po­twierdzane dodatkowo zapisem do pa­mięci fiskalnej.

     Każda kasa fiskalna będzie mogła współpracować z terminalem płatniczym, gdyż terminale jak również kasy fiskalne będą miały zaimplementowany wspólny protokół komunikacyjny. Dodatkowo kasy będą musiały mieć możliwość odczytu kart zbliżeniowych w technologii NFC bezpośrednio lub poprzez dodatkowy zewnętrzny czytnik.

     Kasa fiskalna będzie komunikowała się z Repozytorium, serwerem e- paragonów oraz z serwerem aktualizacji. Dodatkowo kasa będzie miała możliwość komunikacji z serwerem czasu w celu jego synchronizacji.

     Konstrukcja nowych kas fiskalnych będzie rozbudowana o dodatkowe moduły, które zwiększą funkcjonalność kasy:

  • moduł kryptograficzny,
  • pamięć chronioną,
  • komunikację z siecią Internet.

     Moduł kryptograficzny - odpowie­dzialny będzie za zabezpieczenie danych z kasy, które będą przysłane do repozyto­rium, tak, aby nie były one odczytane przez nieuprawnione osoby. Dzięki temu użytkownik ma gwarancję poufności przesyłanych danych.

     Komunikacja z siecią Internet jest wymagana na etapie fiskalizacji kasy, jak również do przesyłania klientom e- paragonów i danych do repozytorium.

     Tak jak już informowaliśmy wcze­śniej, DATECS-POLSKA opracowuje nowe modele kas fiskalnych w oparciu o zapisy nowego rozporządzenia, co zapewni na­szym klientom możliwość zakupu urzą­dzeń dostosowanych do wymogów obo­wiązujących po 1 stycznie 2018 roku.

     Należy zaznaczyć, że nadal czer­piemy informacje z projektu rozporzą­dzenia a nie z oficjalnego, notyfikowane­go i podpisanego przez właściwego mini­stra dokumentu. Ostateczna i oficjalna wersja Rozporządzenia ministra rozwoju i rejestrujące według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa powinna pojawić się jesienią tego roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl