ELZAB K2 Pay online cz.2

LZAB K2 Pay online cz.2

ELZAB K2 Pay online - informacje ogólne cz.2

FUNKCJE SERWISOWE menu drukarki

    Opis poszczególnych funkcji serwisowych dostępnych w menu lokalnym drukarki został przedstawiony
w kolejnych rozdziałach. Pozostałe funkcje menu dostępne dla użytkownika zostały opisane
w odrębnym dokumencie „Instrukcja obsługi drukarki ELZAB K2 Pay online”.


    Funkcje użytkowe tj. wystawianie raportów (m.in. dobowego, miesięcznego, stanu modułu),
ustawienie parametrów drukarki (m.in. intensywności wydruku, rodzaju wygaszacza ekranu)
lub programowanie stawek podatku dostępne są również dla użytkownika bezpośrednio w aplikacji
sprzedaży ELZAB MOJA@PKA zainstalowanej na współpracującym z drukarką terminalu Verifone.
Instrukcja obsługi aplikacji sprzedaży dostępna jest m.in. bezpośrednio w aplikacji.

    Wywołanie menu lokalnego drukarki następuje przez przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku K1
(dostępny przez otwór w korpusie drukarki znajdujący się pomiędzy złączem zasilania a diodą LED).

    Schemat menu FUNKCJE SERWISOWE pokazano poniżej. Opis poszczególnych funkcji został
przedstawiony w kolejnych rozdziałach.

 FUNKCJE SERWISOWE
     1 USTAWIANIE ZEGARA

     2 STAN MODUŁU

     3 TESTY PODZESPOŁÓW
-->
               1 WYŚWIETLACZ KLIENTA

               2 WYŚWIETLACZ ZEWNĘTRZNY

               3 TEST DRUKARKI

               4 SZUFLADY

               5 PAMIĘCI FISKALNEJ

     4 RAPORT ROZLICZENIOWY
-->
               1 SZCZEGÓŁOWY

               2 ŁĄCZNY

     5 DANE PROGRAMÓW

     6 PRZEGLĄDY TECHNICZNE
-->
               1 NASTĘPNY PRZEGLĄD

                              1 USTAW

                              2 SKASUJ

                              3 POKAŻ

               2 WYKONANIE PRZEGLĄDU

     7 KOD ODBLOKOWANIA

     8 WYMIANA PAMIĘCI CHRONIONEJ

     9 SERWIS GŁÓWNY
  -->
               1 WYMIANA PAMIĘCI FISKALNEJ
               2 USUWANIE CERTYFIKATÓW

     10 USTAWIENIA SERWERÓW
-->
               1 ADRES SERWERA CPD

               2 ADRES SP REJESTRACJA

               3 ADRES SERWERA PRODUCENTA

               4 ADRES SERWERA MPLATFORM

               5 ADRES SERWERA NTP

               6 STATUS

               7 JPKID STATUS

               8 KONFIGURACJA CERT.

     11 WERYFIKACJA RAP. DOB.

 

USTAWIANIE ZEGARA


     Wejście do funkcji jest możliwe po uprzednim przełączeniu drukarki w tryb serwisowy (patrz rozdział

3
Uruchomienie drukarki w trybie serwisowym na stronie 12).
Jeżeli drukarka znajduje się w trybie fiskalnym ustawienie zegara wiąże się z wykonaniem wydruku
potwierdzającego operację, dlatego przed uruchomieniem funkcji należy upewnić się, czy w drukarce
jest założona rolka z papierem termicznym. Uwaga ta dotyczy zarówno ustawiania zegara z klawiatury
drukarki, jak i ustawiania z komputera za pomocą programu serwisowego.

     UWAGA: Wprowadzana data nie może być wcześniejsza niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej.
Przez zapis w pamięci fiskalnej należy rozumieć zapis raportu dobowego, zapis wprowadzenia stawek
podatku, zapis zerowania pamięci. Jeżeli ostatni raport dobowy wykonany był np. 11.12.2019r.
to wprowadzana data nie może być wcześniejsza niż 11.12.2019r.

     Działanie funkcji ustawienia zegara uzależnione jest od stanu, w jakim znajduje się drukarka:

-drukarka po skasowaniu pamięci RAM

Jeżeli ustawienie zegara jest możliwe, wyświetlony zostanie komunikat: PODAJ DATĘ I CZAS.
Należy wtedy wprowadzić kolejno, jako liczby dwucyfrowe: dzień, miesiąc, rok (DD.MM.20RR),
godzinę (w systemie dwudziestoczterogodzinnym) i minuty (GG.MM). Po wprowadzeniu
ostatniej cyfry dane należy zatwierdzić.

UWAGA: Jeżeli data zostanie wprowadzona błędnie i zostanie zatwierdzona, nie będzie możliwości
ustawienia daty wcześniejszej.

    Jeżeli drukarka jest w trybie fiskalnym nastąpi wydruk RĘCZNA ZMIANA DATY LUB CZASU PRZEZ
SERWIS potwierdzający zerowanie RAM i dokonany zostanie zapis do pamięci fiskalnej.

-drukarka z nieprawidłową datą lub godziną

Jeżeli na drukarka była wykonana sprzedaż, dostęp do funkcji USTAWIANIE ZEGARA jest
możliwy po wykonaniu RAPORTU FISKALNEGO DOBOWEGO. Wprowadzenie daty i godziny
odbywa się analogicznie jak przy skasowanej pamięci RAM. Po zatwierdzeniu zmian następuje
wydruk RĘCZNA ZMIANA DATY LUB CZASU PRZEZ SERWIS, ale bez zapisu do pamięci fiskalnej,
dlatego jeżeli data zostanie wprowadzona błędnie możliwa jest jej zmiana do momentu
rozpoczęcia sprzedaży.

     Po ustawieniu zegara należy przełączyć drukarkę w tryb normalny (opuścić tryb serwisowy) poprzez
wyłączenie drukarki i ponowne jej włączenie.

 

 STAN MODUŁU

Funkcja wyświetla na wyświetlaczu operatora stan poszczególnych elementów drukarki.
Przykładowy raport STANU MODUŁU przedstawiają poniższe tabele. W celu wyświetlenia poprzedniej
lub następnej linii raportu (przewijanie linii) należy nacisnąć odpowiednio przycisk K1 lub K2.

Pojawiają się następujące komunikaty:

Komunikat: Znaczenie:
-NR UNIK.: ZCD 1901013041
-NR FAB.: 0019010130416

-NR P.CH.: 1
-Numer unikatowy związany z pamięcią fiskalną drukarki
-Numer fabryczny drukarki

-Numer pamięci chronionej
-WPISANE DANE PRODUCENTA
lub

BRAK DANYCH PRODUCENTA
-Brak tych danych uniemożliwia pracę drukarki. Drukarkę należy
dostarczyć do serwisu fabrycznego ELZAB S.A.
-MODUŁ W TRYBIE ZAPIS/ODCZYT
lub

MODUŁ W TRYBIE TYLKO ODCZYT
-Prawidłowy stan pracy drukarki to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie
możliwe jest wystawianie paragonów i wykonywanie raportów
fiskalnych dobowych. Drukarka może przejść do trybu tylko odczyt
w wyniku wykonania raportu rozliczeniowego względnie zapełnienia
lub uszkodzenia pamięci fiskalnej.
-DRUKARKA W TRYBIE
SZKOLENIOWYM

lub

DRUKARKA W TRYBIE FISKALNYM
-Drukarka do momentu fiskalizacji jest w trybie szkoleniowym.
Po wykonaniu fiskalizacji przełącza się w tryb fiskalny.
-PROGRAM PRACY DRUKARKI
NAZWA I WERSJA: MD09.01

-SUMA KONTROLNA:

7E8F754ECF5D3D02

8842906327DD08EC

2707434F
-Aktualny numer wersji programu pracy drukarki
-Przykładowa suma kontrolna programu pracy drukarki

   Wyświetlona zostanie również data przeglądu serwisowego, jeżeli jest zaprogramowana.
W zależności od stanu drukarki na wyświetlaczu klienta mogą pojawić się następujące komunikaty:

Komunikat: Znaczenie:
AWARIA DRUKARKI Należy sprawdzić połączenie pakietu głównego i kontrolera drukarki.
BRAK PAPIERU
UZUPEŁNIJ PAPIER
Należy założyć nową rolkę papieru w drukarce.
NISKIE NAPIĘCIE
AKUMULATORA GŁÓWNEGO
Podłączyć na kilka godzin drukarkę lub zespół akumulatora do zasilania
w celu doładowania akumulatora. Jeżeli komunikat będzie się nadal
pojawiał, wymienić zespół akumulatora.
POZOSTAŁO NN WOLNYCH MIEJSC
W PAMIĘCI FISKALNEJ
NN jest liczbą w zakresie 01-30. Po wykonaniu na drukarce NN raportów
dobowych pamięć fiskalna zostanie zapełniona i dalsza sprzedaż nie będzie
możliwa. Skontaktuj sięz serwisem fabrycznym w sprawie wymiany
pamięci fiskalnej na nową.
SKASOWANA PAMIĘĆ RAM Należy ustawić zegar funkcją USTAWIENIE ZEGARA.
WYKONAJ RAPORT DOBOWY Należy wykonać raport fiskalny dobowy.

 

TESTY PODZESPOŁÓW


Zbiór funkcji służy do sprawdzenia poprawności działania poszczególnych podzespołów drukarki.

     WYŚWIETLACZ KLIENTA


Test polega na cyklicznym wyświetlaniu zestawu znaków:

wyświetlane cyfry od 0 do 9.

Należy sprawdzić poprawność wyświetlonych znaków. Aby zakończyć test należy nacisnąć
i przytrzymać przycisk K1.


     TEST DRUKARKI


Funkcja uruchamia kontrolny wydruk testu drukarki.


     PAMIĘCI FISKALNEJ


Funkcja wykonuje zapis i odczyt testowego obszaru pamięci fiskalnej. Poprawny wynik testu skutkuje
wydrukiem: TEST PAMIĘCI FISKALNEJ ZAKOŃCZONY POPRAWNIE.

Zapraszam na część trzecią: Kliknij tu by przejść do kolejnej części

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl